Počet položek: 0 0,- Kč
AUTO-MOTO
(Nové a použité ND)

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky byly vygenerovaný na webu www.obchodni-podminky.cz.

Vladimír Čermák

www.auto-moto.shop5.cz

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Vladimír Čermák,
IČ:13729993, se sídlem Neratovice

1. Preambule
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.auto-moto.shop5.cz, který je provozován Vladimír Čermák, IČ:13729993, se sídlemNeratovice. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zbožímezi Vladimír Čermák, IČ:13729993, se sídlem Neratovice (dále jen „Prodávající“) a jejímiobchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichžnedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínkyje Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněna má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice
1. Prodávající
Prodávajícím je Vladimír Čermák, IČ:13729993, se sídlem Neratovice.

2. Kupující
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatnéhovýkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímupouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje,
které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:


osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
Vladimír Čermák

www.auto-moto.shop5.cz


osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmitoVOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák.
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Spotřebitelská Smlouva
Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

3. Zpracování osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraněosobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na územíČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Souhlasím s podmínkamia závazně objednávám ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečnostía souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnostiprovozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístupk údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžetekdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budouuchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom,
že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dálemá právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajůa požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem,
odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování,
likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajícíchz § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které

o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese mrmail85@gmail.com nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele neboProdávajícího.
Strana: 2/6


Vladimír Čermák

www.auto-moto.shop5.cz


4. Objednávka a uzavření Smlouvy
Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zbožíprvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.Dostupnostproduktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnostiproduktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 7 dnů. V běžnýchpřípadech zboží expedujeme do 2 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečnýtermín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky neníinstalace zakoupeného zboží.Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvoliljinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžetaž od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:


Osobní převzetí
Česká pošta
od 5kg do 15kg Česká pošta 200
do 5kg Česká pošta 100

Dále dle ceníku Česká pošty

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovnéKupující.

5. Záruka a servis
Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží,
je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-lina prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštnímiprávními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcíprodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání neboopotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelema zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnouodpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikatelia kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba


Strana: 3/6


Vladimír Čermák

www.auto-moto.shop5.cz

12 měsíců.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura,
Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalitpro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

6. Reklamační řád
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povazetéto vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vadyb.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vadyneúměrné
c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevuz kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vadypo opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší početvad věc řádně užívat

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy:


vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporus návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtoupoužití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňovánapo uplynutí této lhůty
vady způsobené vlivem živelných katastrof
Strana: 4/6


Vladimír Čermák

www.auto-moto.shop5.cz


7. Ukončení Smlouvy
Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku,
má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankceve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupitod Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelema uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výšeuvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účetKupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kuníceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

8. Závěrečná ustanovení
Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemužvyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomíneka náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvyna třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů,
a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlýchze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejménazákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktaces mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodnémpro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské uniedne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tytoVOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupizboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledánoneplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právnímipředpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvnístrany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanoveníustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právnímipředpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodnímprvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc


Strana: 5/6


Vladimír Čermák

www.auto-moto.shop5.cz


rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutímsoudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl.
23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonusoudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnostokresního soudu v Mělník pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/neboVOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré sporyv souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodcea/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc okresního soudu v Mělník.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 20.8.2013 a jsou k dispozici taktéžna internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit.
VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.Přejete si zasílat novinky mailem ?
Další informace
Copyright © auto-moto.shop5.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© auto-moto.shop5.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace